Showing 1 – 7 of 7
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • ARVO Annual Meeting Abstract July 2018

    Machiko Shimmura-Tomita; Hiroko Takano; Nozomi Kinoshita; Fumihiko Toyoda; Yoshiaki Tanaka; Shiho Uehara; Rina Takagi; Mina Kobayashi; Takeshi Ohta; Tomohiko Sasase; Akihiro Kakehashi

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2018; 59(9):1804.

  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2013

    Machiko Shimmura-Tomita; Hiroko Takano; Nozomi Kinoshita; Fumihiko Toyoda; Ayumi Ota; Akihiro Kakehashi

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2013; 54(15):5435.