Showing 1 – 20 of 402
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2022

    Kenichiro Asahara; Nobuyo Yawata; Eiichi Hasegawa; Satoshi Yamana; Mariko Shirane; Akira Hayashida; Keiko Yoshitomi; Takuma Fukui; Natsuki Himeno; Takako Ito; Atsunobu Takeda; Koh-Hei Sonoda

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2022; 63(7):3936 – A0479. doi:

  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2020

    Fan Yang; Yoko Ogawa; Isami Hayashi; Mio Yamane; Masaki Fukui; Eisuke Shimizu; Yumiko Saijo; Shinsuke Shibata; Shin Mukai; Mamoru Ogawa; Qingyan Zeng; Kazuo Tsubota

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2020; 61(7):132. doi: