Showing 1 – 20 of 54
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2021

    YOSUKE TAKI; Yasuki Ito; JUN TAKEUCHI; YUYAKO NAKANO; ETSUYO HORIGUCHI; OHTA HIKARU; Hiroki Kaneko; Shinji Ueno; Hiroko Terasaki; keiko kataoka

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2021; 62(8):2499.

  • ARVO Annual Meeting Abstract July 2018

    Yasuki Ito; Hiroshi Fukukita; Keiko Kataoka; Hiroki Kaneko; Jun Takeuchi; Hirotaka Ito; Hiroko Terasaki

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2018; 59(9):5262.