Showing 1 – 15 of 15
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • ARVO Annual Meeting Abstract July 2019

    Takafumi Suzuki; Toshikatsu Kaburaki; Rie Tanaka; Hisae Nakahara; Shintaro Shirahama; Keiko Komae; Jummi Tanaka; Hidetomo Izawa; Mitsuko Takamoto; Ayako Karakawa; Makoto Aihara

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2019; 60(9):6659.

  • ARVO Annual Meeting Abstract April 2011

    Hisae Nakahara; Toshikatsu Kaburaki; Mitsuko Takamoto; Tatsuro Tanabe; Atsushi Yoshida; Kimiko Okinaga; Kazuhiko Ando; Jiro Numaga; Yujiro Fujino

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2011; 52(14):4286.