Showing 1 – 18 of 18
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2023

  Takeshi Iwata; Yang Pan; Akiko Suga; Itaru Kimura; Chojiro Kimura; Yuriko Minegishi; Mao Nakayama; Kazutoshi Yoshitake; Megumi Yamamoto; Fumihiko Mabuchi; Mitsuko Takamoto; Yukihiro Shiga; Makoto Araie; Kenji Kashiwagi; Makoto Aihara; Toru Nakazawa

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2023; 64(8):4354.

 • ARVO Annual Meeting Abstract July 2019

  Takafumi Suzuki; Toshikatsu Kaburaki; Rie Tanaka; Hisae Nakahara; Shintaro Shirahama; Keiko Komae; Jummi Tanaka; Hidetomo Izawa; Mitsuko Takamoto; Ayako Karakawa; Makoto Aihara

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2019; 60(9):6659.

 • ARVO Annual Meeting Abstract April 2011

  Hisae Nakahara; Toshikatsu Kaburaki; Mitsuko Takamoto; Tatsuro Tanabe; Atsushi Yoshida; Kimiko Okinaga; Kazuhiko Ando; Jiro Numaga; Yujiro Fujino

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2011; 52(14):4286.