Showing 1 – 20 of 164
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2020

    Chie Inokuchi; Yoshinori Oie; Nozomi Nishida; Tomomi Yamada; Jun Shimazaki; Shigeto Shimmura; Chie Sotozono; Atsushi Shiraishi; Tomohiko Usui; Akira Murakami; Kazunori Miyata; Kohji Nishida

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2020; 61(7):1576. doi:

  • ARVO Annual Meeting Abstract July 2018

    Machiko Shimmura-Tomita; Hiroko Takano; Nozomi Kinoshita; Fumihiko Toyoda; Yoshiaki Tanaka; Shiho Uehara; Rina Takagi; Mina Kobayashi; Takeshi Ohta; Tomohiko Sasase; Akihiro Kakehashi

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2018; 59(9):1804. doi: