Showing 1 – 20 of 1291
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2022

    Kenichiro Asahara; Nobuyo Yawata; Eiichi Hasegawa; Satoshi Yamana; Mariko Shirane; Akira Hayashida; Keiko Yoshitomi; Takuma Fukui; Natsuki Himeno; Takako Ito; Atsunobu Takeda; Koh-Hei Sonoda

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2022; 63(7):3936 – A0479. doi:

  • ARVO Annual Meeting Abstract June 2022

    Yoko Ikeda; Kazuhiko Mori; Morio Ueno; Kengo Yoshii; Masakazu Nakano; Yuko Maruyama; Kojiro Imai; Natsue Omi; Hiroki Mieno; Ryuichi Sato; Kei Tashiro; Shigeru Kinoshita; Chie Sotozono

    Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2022; 63(7):152 – A0345. doi: