Showing 1 – 20 of 24
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2020

  Fan Yang; Yoko Ogawa; Isami Hayashi; Mio Yamane; Masaki Fukui; Eisuke Shimizu; Yumiko Saijo; Shinsuke Shibata; Shin Mukai; Mamoru Ogawa; Qingyan Zeng; Kazuo Tsubota

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2020; 61(7):132. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract September 2016

  Naoki Tanimura; Eri Shibuya; Mai Kita; Ayako Okamoto; Norihiro Mita; Natsuko Hatsusaka; Teppei Shibata; Shinsuke Shibata; Eri Kubo; Hiroshi Sasaki

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2016; 57(12):2518. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract September 2016

  Hiroshi Sasaki; Mai Kita; Hisanori Miyashita; Naoki Tanimura; Hiromi Osada; Teppei Shibata; Yoriko Takahashi; Shinsuke Shibata; Eri Kubo

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2016; 57(12):2519. doi: