Showing 1 – 20 of 22
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
 • ARVO Annual Meeting Abstract July 2018

  Kohta Fujiwara; Yasuhiro Ikeda; Yusuke Murakami; Takashi Tachibana; Jun Funatsu; Yoshito Koyanagi; Shunji Nakatake; Noriko Yoshida; Shintaro Nakao; Toshio Hisatomi; Shigeo Yoshida; Takeshi Yoshitomi; Tatsuro Ishibashi; Koh-hei Sonoda

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2018; 59(9):33. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2017

  Jun Funatsu; Kohta Fujiwara; Yasuhiro Ikeda; Yusuke Murakami; Shunji Nakatake; Takashi Tachibana; Noriko Yoshida; Shintaro Nakao; Toshio Hisatomi; Shigeo Yoshida; Tatsuro Ishibashi; Koh-hei Sonoda

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2017; 58(8):3243. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2013

  Takashi Tachibana; Shigeo Yoshida; Yoshiyuki Kobayashi; Takahito Nakama; Keijiro Ishikawa; Shintaro Nakao; Yukio Sassa; Hiroshi Enaida; Yuji Oshima; Tatsuro Ishibashi

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2013; 54(15):5800. doi: